MAI 2017
Un nou Preºedinte al Asociaþiei Alege Viaþa
ALEGE VIAÞA ªI BISERICILE DIN ROMÂNIA
ncepând cu anul 2010 m-am simþit foarte, foarte onorat
sã îl slujesc pe Dumnezeu în acest rol de lider al
Î
Asociaþiei Alege Viaþa. În toþi aceºti ani am simþit harul
Lui turnat din belºug peste mine ºi am putut vedea lucrarea lui
Dumnezeu la o altã dimensiune. În toþi aceºti ani, Domnul a
folosit Alege Viaþa în parteneriat cu
bisericile locale, pentru ca mii de
studenþi, elevi, familii, militari, sportivi
ºi oameni de afaceri sã audã Evanghelia
ºi sã fie ucenicizati pentru a fi martori ai
Lui. Ne bucurãm de asemenea sã vedem
sute de voluntari instruiþi pentru a fi
mai eficienþi în vestirea Evangheliei ºi în
a ajuta pe alþii sã creascã spiritual.
Domnul a ridicat noi misionari ºi ne-a
ajutat sã deschidem lucrãri noi, cum
este lucrarea cu familiile (Family Life) ºi
lucrarea cu oameni de afaceri (Lead
Impact).
Anul acesta am simþit cã Domnul ne spune cã este timpul
pentru o schimbare în conducerea organizaþiei. Orice
schimbare aduce o nouã nãdejde ºi o împrospãtare a viziunii.
Începând cu data de 1 iunie, Dave Ginn va fi noul Preºedinte al
Asociaþiei Alege Viaþa. Dave este cãsãtorit cu Shari, au doi copii
majori (Justin ºi Cristina), a terminat facultatea de teologie
Wheaton din Chicago ºi împreunã cu Shari îl slujesc pe
Domnul în Europa de Est din 1991. Dave ºi Shari au slujit 11
ani în România, vorbesc fluent limba românã ºi iubesc mult
România ºi pe români. Dave are multã experienþã în ce
priveºte conducerea, atât la nivel local cât ºi
internaþional, este un om al Cuvântului, un bun
vizionar ºi foarte dãruit în a învãþa pe
alþii. Nãdãjduim ca
Ionicã Zaharie
Preºedinte
Campanie evanghelisticã
la Suceava!
În perioada 7-17 august, la Suceava, va avea loc o campanie
amplã de evanghelizare, organizatã de Alege Viaþa împreunã
cu bisericile locale.
Am rezervat parcarea celui mai mare Mall din oraº unde, în
aer liber, ne rugãm sã vedem prezente câteva mii de persoane
care sã asculte mesajul cântecelor creºtine, mãrturii ale
întoarcerii la Dumnezeu ºi, în acel cadru public, vor fi
provocaþi sã îl primeascã pe Domnul!
Mulþumim Domnului pentru vremurile de libertate pe care
încã le trãim. Ne rugãm pentru înþelepciune în ucenicizarea
celor care îºi vor deschide inima pentru
Dumnezeu!
Domnul sã îl foloseascã pe Dave pentru a întãri ºi mai mult
parteneriatele cu bisericile locale, ºi, împreunã cu acestea, sã
ajutãm ºi mai mult la lãrgirea Împãrãþiei lui Dumnezeu în
România ºi dincolo de graniþe.
Dave Ginn
Împreuna cu Bisericile Evanghelice din România
În aceastã primãvarã, în mai
multe oraºe universitare, s-au
organizat seminarii pentru
studenþi susþinute de un om de
afaceri creºtin din Statele Unite,
Todd Geist, fost manager financiar
la una dintre cele mai cunoscute
companii din lume: Procter &
Gamble.
La Suceava s-au organizat douã conferinþe, una pentru
studenþi ºi una pentru oamenii de afaceri din zonã. Deschiderea
a fost aºa de mare, încât universitatea de stat a dorit sã ofere
cazare pentru vorbitorii americani, ne-au pus la dispoziþie cel
mai mare amfiteatru, au fãcut publicitate ºi au invitat studenþii
ºi profesorii la aceste întâlniri.
La finalul conferinþei, prorectorul a oferit în mod simbolic,
cheia universitãþii, afirmând cã porþile instituþiei sunt deschise
oricând pentru vorbitori ºi pentru noi, ca ºi parteneri.
Dupã conferinþe, fraþii americani au oferit consiliere
studenþilor, profesorilor ºi oamenilor de afaceri. Nu micã ne-a
fost mirarea când bordul universitãþii i-a invitat sã participe la
ºedinþa lor pentru a-i ajuta sã medieze anumite conflicte la nivel
de conducere! Toate aceste ocazii au fost fructificate ºi oridecâte
ori a fost posibil, invitaþii noºtri ºi-au spus mãrturiile întoarcerii
la Hristos, au accentuat rolul credinþei în viaþa lor ºi modul în
care fiecare persoanã îºi poate schimba în bine viaþa, slujba ºi
afacerea, prin implicarea lui Dumnezeu.
Astfel de evenimente au avut loc nu doar la Suceava, ci
ºi la Bucureºti, Cluj ºi Oradea. Slãvit sã fie Domnul pentru
uºile pe care El le deschide pentru înaintarea Evangheliei!
Conferinþe pentru studenþi
ºi oameni de afaceri
A
lege Viaþa prin misionarii de etnie maghiarã
desfãºoarã acþiuni de evanghelizare ºi ucenicizare în
oraºele din þara noastrã care au vorbitori de limba
maghiarã.
O frumoasã lucrare de evanghelizare are loc prin materialul
Operaþiunea Timotei (Trãieºte vertical).
Colegul nostru Levi Albu împreunã cu credincioºi maghiari
din România folosesc intensiv aceste materiale ºi mai mulþi tineri
care nu îl cunosc pe Dumnezeu au început acest curs.
Ne rugãm pe nume pentru Erno, un inginer în poziþie de
conducere deschis pentru lucrurile spirituale, Reka, o studentã
care a început acest curs împreunã cu Hanna, o studentã creºtinã
implicatã cu noi. Ne rugãm de asemenea pentru Zsolt, Levente ºi
Octav, tineri care au început studiul Trãieºte Vertical ºi sunt
aproape de Împãrãþie.
Todd Geist
Lucrarea printre maghiari
Aula Suceava
ALEGE VIAÞA ªI BISERICILE DIN ROMÂNIA
Împreuna cu Bisericile Evanghelice din România
Lucrarea printre studenþi
Nu pot cred cineva este atât de bãtut în
capcreadãceeaceîmi spui.
Atunci când Diana a auzit Evanghelia a fost foarte directã cu
colega noastrã Greta: „Nu pot sã cred cã cineva este atât de bãtut
în cap sã creadã ceea ce îmi spui”. Deºi a fost atât de agresivã,
Diana a continuat sã vinã cu noi: în ieºiri la munte, la întâlnirile
sãptãmânale, la studiu biblic.
Acum douã sãptãmâni, când i-am invitat pe studenþii
neevanghelici la un studiu biblic intensiv, Diana nu a ezitat ºi s-a
înscris.
Pe lângã studiu i-am întrebat cum a fost pentru ei când au
auzit Evanghelia.
Diana ne-a împãrtãºit cã a fost tulburatã, cã discuþia a forþat-o
sã meargã în zone ale inimii unde nu fusese niciodatã. A trebuit
sã abordeze îndoielile din inima ei. Diana a continuat: „Deºi nu
credeam, Greta mi-a vorbit cu dragoste despre Dumnezeu. Am
vãzut cã Dumnezeu e un lucru real ºi preþios în viaþa ei”.
Dacã înainte era mereu posomorâtã când vorbeam despre
Dumnezeu, acum are o atitudine smeritã, gata sã primeascã
Cuvântul. Este aproape de Împãrãþia lui Dumnezeu!
„Cum sã îþi trãieºti credinþa la facultate ºi la viitorul loc de
muncã“, au fost temele abordate în cadrul grupurilor de discuþii
de la conferinþa naþionalã organizatã pentru studenþi ºi
intitulatã Faith in Life.
„Închinarea ºi Fericirea noastrã“, respectiv „Impactul
creºtinismului asupra lumii“ au fost doar douã dintre
seminariile acestei conferinþe.
Întrebaþi de ce au ales sã vinã la conferinþã, studenþii au
rãspuns: „Sã mã apropii de Dumnezeu”.
Bucuria studenþilor de a fi în acest weekend împreunã cu alþi
tineri din toatã þara se vedea pe faþa lor.
Am fost
ºi în alte organizaþii,
dar cu voi mã simt ca în familie.
Iatã o poveste prin care se vede impactul investiþiilor
dumneavoastrã în lucrarea cu studenþii.
Când ne uitãm la Bianca, unul dintre studenþii care s-au întors
la Domnul anul acesta, vedem o bucurie nespus de mare în viaþa
ei cã îl cunoaºte pe Dumnezeu.
Vorbeºte cu mare pasiune celor din jurul ei despre dragostea
lui Cristos. Este nelipsitã de la bisericã, de la studiu biblic ºi de la
fiecare întâlnire sãptãmânalã.
De trei sãptãmâni a început sã vinã la întâlnirile noastre ºi cu
colega ei de camerã. Colega de camerã se declara creºtinã neo-
protestantã, dar nu umbla cu Domnul. Acum vine ºi ea constant
la întâlniri. Am întrebat-o pe Bianca cum a ajuns la noi ºi ce a
motivat-o sã ramânã:
„Am venit la voi pentru cã mi-aþi dat ocazia sã fac voluntariat ºi
cã vorbeaþi despre Dumnezeu. Dacã nu eraþi creºtini aº fi plecat.
Iar cand am auzit cã vã întâlniþi în mod personal cu studenþii
pentru ca ei sã creascã spiritual, personal ºi profesional, am zis
cã ãsta e locul unde trebuie sã fiu.
Încã din timpul liceului îmi doream un mentor, iar aici l-am
gãsit. Am fost ºi în alte organizaþii, dar cu voi mã simt ca în
familie.”
De curând Bianca a fost la Oradea împreunã cu colegii noºtri
Marius si Ani pentru a-i încuraja pe studenþii din noul grup de
voluntari format acolo.
Rugati-vã pentru Bianca, sã creascã tot mai mult în relaþia ei cu
Domnul.
Ne rugãm ºi nãdãjduim ca la
sfârºitul acestui an universitar sã
vedem mulþi alþi studenþi ca
Bianca, tineri care se întorc la
Domnul, mãrturisesc Evanghelia
colegilor, iar apoi se duc ºi ajutã la
dezvoltarea lucrãrii cu studenþii
din alte oraºe.
Bianca
Faith in life
Asociaþia „Alege Viaþa“, Aleea Lacul Morii, nr.3, sector 6, Bucureºti; – E-mail: contact@alege-viata.ro
www.alege-viata.ro / www.everystudent.ro / www.studiubiblic.ro / www.studiibiblice.ro / www.lider3d.ro / www.CuDumnezeu.ro / www.tpv.ro / www.familylife.ro
L
a sfârºitul anului trecut am finalizat seria video
„Ascensiunea“ (10 sesiuni video ºi un manual de
lucru). Aceste materiale sunt destinate bãrbaþilor,
pentru a ne înþelege mai bine chemarea ºi rolurile în familie ºi
societate, pentru a învãþa cum putem face faþã provocãrilor
zilnice ºi pentru a fi bãrbaþi curajoºi. În primele trei luni ale
anului, mai multe biserici au început sã foloseascã aceste
materiale, unele în scop evanghelistic, iar altele în vederea
încurajãrii bãrbaþilor creºtini. La prima întâlnire a bãrbaþilor
de la Lugoj a venit ºi un reprezentant al televiziunii locale, care
a apreciat în mod deosebit materialele „Ascensiunea“,
afirmând cã va încerca sã le promoveze cât mai mult prin
intermediul postului
TV.
Dacã doriþi,
departamentul Family
Life din lucrarea
noastrã vã poate pune
la dispoziþie ºi
urmãtoarele
materiale suplimentare: Ghidul liderului, modele de afiºe
(invitaþii) pentru evenimente ºi clipuri video de prezentare.
În februarie ºi martie, departamentul Family Life a
organizat mai multe lectorate pentru pãrinþi ºi seminare
pentru elevi în trei ºcoli ºi o grãdiniþã din Ploieºti. Chiar dacã
noi am mers iniþial acolo pentru lectorate, câþiva profesori
ne-au rugat sã le vorbim ºi elevilor, aºa cã am ales sã discutãm
cu ei despre imaginea de sine - lecþii din programul „Tinerii în
pragul vieþii“. Le-am citit ºi povestea „Eºti special“, de Max
Lucado, care vorbeºte despre dragostea ºi acceptarea divinã.
Atunci când am vorbit
despre nevoia de a fi
acceptaþi ºi iubiþi în ciuda
greºelilor noastre, un elev
de clasa a X-a a fãcut o
pozã la slide-ul de pe
ecran, spunând cã doreºte
sã le arate asta ºi pãrin-
þilor lui.
Lectoratele pe care
le-am susþinut în faþa
pãrinþilor au fost despre
responsabilitãþile tatãlui
ºi ale mamei, construirea
caracterului copilului ºi
dezvoltarea unei relaþii
strânse cu copilul. Ruga-
þi-vã pentru colaborarea
cu profesorii din aceste ºcoli ºi pentru a începe ºi alte
parteneriate în Ploieºti ºi în alte oraºe din România. De
asemenea, ne dorim sã pregãtim ºi alte familii care sã susþinã
lectorate pentru pãrinþi în ºcoli ºi grãdiniþe.
Mai multe informaþii gãsiþi pe www.familylife.ro/ascensiunea/
Ascensiunea
viziune ºi motivaþie
pentru bãrbaþii
din România
Eºti special!
Family Life
Seminare/conferinþe
în localitãþile dumneavoastrã
Dacã doriþi sã organizaþi anumite activitãþi pentru cupluri
cãsãtorite în localitãþile dumneavoastrã (conferinþe, seminare,
grupuri mici), vã putem ajuta sã puneþi în practicã planurile la
care vã gândiþi. Vã rugãm sã ne contactaþi folosind adresa de
email: contact@familylife.ro